คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review)

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

    พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุรชัย                      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง                  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ                 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร แสงใส                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิน ทองปั้น                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชยานนท์            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี         

    ดร.มนูญ ศิวารมย์                                        มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ดร.ถวิล ลดาวัลย์                                         มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ดร.อำนวย สังข์ช่วย                                      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

    พระราชปริยัติวิมล,ดร.                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    รองศาสตราจารย์ ดร.กัณตภณ หนูทองแก้ว             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

Timber by EMSIEN-3 LTD