คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. พระธรรมฐิติญาณ                      ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. พระราชปริยัติวิมล,ดร.                 ที่ปรึกษารองอธิการบดี

3. พระเทพบัณฑิต                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4. พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร.             รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Timber by EMSIEN-3 LTD