กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ 

        ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

 

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา

        3. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ    

        บทความแต่ละบทความจะได้รับ พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่งแต่ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Single-blind peer review)

        ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

        1. กรอกแบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสาร

        2. การส่งบทความกระทำได้ตามวิธีดังนี้ 

             2.1 ส่งผ่านระบบออนไลน์ในเว็ปไซต์วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด          

                  http://journalrec.mbu.ac.th/index.php/send

             2.2 ส่งผ่าน E-mail : Journalmburec@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #0000ff;">gmail.com

             2.3 เมื่อส่งบทความแล้ว กรุณาโทรแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

                  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09-3439-0684 (ดร.บรรจง  ลาวะลี) 

Timber by EMSIEN-3 LTD