วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ISSN: 2286-6906

****************

ปรัชญาวารสาร

“การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแห่งความพอเพียงที่ยั่งยืน

 (Research for Sustainable Development of a Sufficiency Society)

*********************************

 

 

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ

        ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาสูสาธารณชน

2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการประกัน คุณภาพการศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ    

               บทความแต่ละบทความจะได้รับ พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่ง แต่ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Single-blind peer review)

               ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

การส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. กรอกแบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสาร

2. การส่งบทความกระทำได้ตามวิธีดังนี้ 

    2.1 ส่งผ่านระบบออนไลน์ในเว็ปไซต์วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด          

           http://journalrec.mbu.ac.th/index.php/send

    2.2 ส่งผ่าน E-mail : JournalmburecThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    2.3  ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ :  บรรณาธิการวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

                                                      ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลดงลาน  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

            กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความจำนวน 4 ชุด (3 ชุดไม่ต้องพิมพ์ชื่อเจ้าของบทความวิจัยและสถานที่ทำงาน)พร้อมแผ่น CD ที่ปลอด Virus

    2.4 เมื่อส่งบทความแล้ว กรุณาโทรแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วยวาจา โดยโทรศัพท์ไปที่ 08-1055-8050 (ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง) บรรณาธิการ

Timber by EMSIEN-3 LTD