กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ :  

    ดร.บรรจง  ลาวะลี            

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

     โทรศัพท์. 09-3439-0684, 0-4351-8364,0-4351-6076

     โทรสาร 0-4351-4618

     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     http://www.journalrec.mbu.ac.th 

 

 

กองบรรณาธิการ

  1. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ผศ.ดร.                                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  2. พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ                                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  3. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  5. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  6. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทไชย                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  8. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร  ยุภาศ                           มหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคาม

  9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช หอมทวนลม                        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  10. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล  บัวระภา                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  15. ดร.ไพรัช  พื้นชมภู                                             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  16. ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  17. ดร.ณัฐธพงศ์ มะลิซ้อน                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  

เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

                   ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

                   โทร 0-4351-8364 และ 0-4351-6076 โทรสาร 0-4351-4618

                   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   http://www.journalrec.mbu.ac.th

พิมพ์ที่ :        หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

                  เลขที่ 232/199 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

                  โทร. 0-4332-8589-91 โทรสาร 0-4332-8592

                  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Timber by EMSIEN-3 LTD