ที่ปรึกษา : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด   

พระธรรมฐิติญาณ                           ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พระราชปริยัติวิมล,ดร.                    ที่ปรึกษารองอธิการบดี

พระเทพบัณฑิต                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระครูกิตติวราทร, ดร.                    รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Timber by EMSIEN-3 LTD