บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง  

อาจารย์ประจำ/หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 08-1055-8050

Timber by EMSIEN-3 LTD