กองบรรณาธิการ : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

1.พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร.                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2. พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          6. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          7. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร  ยุภาศ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

           10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช หอมทวนลม                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

           13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล  บัวระภา              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

16. ดร.ไพรัช  พื้นชมภู                                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

17. ดร.ณัฐธพงศ์ มะลิซ้อน                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Timber by EMSIEN-3 LTD