วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ISSN: 2286-6906

****************

ปรัชญาวารสาร

“การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแห่งความพอเพียงที่ยั่งยืน

(Research for Sustainable Development of a Sufficiency Society)

 บรรณาธิการ    

       ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง

 

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

      พระมหาประภาส  ปริชาโน,ดร., ดร.บรรจง  ลาวะลี, นางสาวรุ่งนภา  เวียงสงค์

 

 ฝ่ายคอมพิวเตอร์และการพิมพ์

      พระมหาสุริยา  ฐิตเมธี

 

    สมาชิกสัมพันธ์

         ดร.พัชรี  ศิลารัตน์, ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี

 

 ฝ่ายจัดทำ

      พระมหาสากล  สุภรเมธี,ดร., ดร.ประพิศ  โบราณมูล, ดร.วิมลพร  สุวรรณแสนทวี

 

กำหนดเผยแพร่

      ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

 

เผยแพร่     

  มอบให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมทั้งผู้ที่สนใจ

 

            สถานที่ติดต่อ   

    งานวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

               ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

    โทร 0-4351-8364 ต่อ 128 และ 0-4351-6076  

     โทรสาร 0-4351-4618

     www.rec.mbu.ac.th  E-mail: JournalmburecThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                ติดตามข้อมูลงานวารสารได้ที่...http://journalrec.mbu.ac.th/index.php 

Timber by EMSIEN-3 LTD