สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
โทรศัพท์. 0-4351-8364, 0-4351-6076 
โทรสาร. 0-4351-4618

โทรศัพท์. 08-1055-8050 (ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง) บรรณาธิการ

 โทรศัพท์.09-3439-0684  (ดร.บรรจง  ลาวะลี)

 

site fiable achat viagra, Acheter Clomid France Sans Ordonnance en Ligne, acheter amoxil, acheter du cialis pas cher
Timber by EMSIEN-3 LTD