สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ

งานวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อาคารเรียนและหอสมุด ชั้น 1 

ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

โทรศัพท์. 0-4351-8364,0-4351-6076

โทรสาร. 0-4351-4618

e-mail: Journalmburec@gmail.com

http://www.journalrec.mbu.ac.th

โทรศัพท์. 09-3439-0684 (ดร.บรรจง  ลาวะลี) บรรณาธิการ

 

site fiable achat viagra, Acheter Clomid France Sans Ordonnance en Ligne, acheter amoxil, acheter du cialis pas cher

Timber by EMSIEN-3 LTD