วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2560)

Vol.6 No.1  (January –  June 2017)

หน้าปกวารสาร คลิกอ่านบทความฉบับเต็ม

ปกหน้า

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(The Development of Thai Learning and Teaching Method in order to Support the Ability of Judgement Thinking of Matayom Suksa 5 Students)

หน้า 1-11

ชื่อผู้แต่ง : อังคณา  ขจร

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Satisfaction with Officials’ Services Rendered at Si Somdet Household Registration Office in District, Roi Et Province)

หน้า 12-21

ชื่อผู้แต่ง : พัชรินทร์  นุสนทรา

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยผึ้งอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

(Residents’ Opinions on Carrying out Work Following Tambon Huai Phung Municipality’s Development Strategies in Huai Phung District, Kalasin Province)

หน้า 22-31

ชื่อผู้แต่ง : ขนิษฐา  ไชยวงษา

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ     จังหวัดร้อยเอ็ด

Residents’ Opinions on Traffic Police Officers’ Duty Performance under Selaphum Police Station, Roi Et Province)

หน้า 32-40

ชื่อผู้แต่ง : ดาบตำรวจชนายุ เชษฐสิงห์

การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

(School Administrators’ Administration by Four Sublime States of Mind at Schools  in Chumphonburi District, Surin Province)

หน้า 41-50

ชื่อผู้แต่ง : สายฝน  เจริญรัมย์

บุญผะเหวด : การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสาน

Boon Phawet : Comparative Study on Holding the Religious Event Culminating in Ethnic Groups’ Economic and Their Social Changes in Northeastern Thailand)

หน้า 51-63

ชื่อผู้แต่ง : บรรจง  ลาวะลี

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

(Resident’ Satisfaction of Yasothon Province Attorney Office’s Legal Services)

หน้า 64-70

ชื่อผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สุนทรา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือข่ายเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

(Factors having Influences on Teachers’ Work Performance at Schools Inside their School Network Attached to Elementary Education Service Office 1)

หน้า 71-83

ชื่อผู้แต่ง : ธรรมศักดิ์  ทองเดือน

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

(Learning  Resources  Management  of  the  Schools  under Mahasarakham  Provincial  Administrative  Organization)

หน้า 84-93

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พุฒศรี, ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี, ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Satisfaction with Services Rendered at Roi Et Land Office, Roi Et Province)

หน้า 94-103

ชื่อผู้แต่ง : ยุพิณ  วรรณทวี, ดร.ไพรัช พื้นชมภู

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Opinions on Carrying out Tambon Napho Administrative Organization’s Protection and Mitigation of Natural Disasters in Muang Roi Et District, Roi Et Province)

หน้า 104-115

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ขันอาษา, ดร.ไพรัช พื้นชมภู

การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

(School Administrators’ Good Governance-Based Administration with in 20th Education Management Network Under Surin Elementary Education Service Area Office 3)

หน้า 116-126

ชื่อผู้แต่ง : วาทิน  เพียรศิริ, ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์

 บทความวิชาการ

เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยอย่างไรจึงจะถูก (เขียนงานวิจัยให้เป็นกันเถอะ 4)

หน้า 127-134

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.เอนก   ศิลปนิลมาลย์

เขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นกันเถอะ

หน้า 135-142

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.เอนก   ศิลปนิลมาลย์

ความรัก : ทรรศนะอารยธรรมแนวพุทธ

หน้า 143-157

ชื่อผู้แต่ง : แม่ชีจิณธกาญจน์  ธัมมะรักขิตา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ : 5 ขั้น สอนเด็กปฐมวัยให้รู้จักคิด

หน้า 158-161

ชื่อผู้แต่ง : เตือนใจ  ผางคำ

พระพุทธศาสนากับบทบาททางการเมือง (Buddhism and its political role)

หน้า 162-171

ชื่อผู้แต่ง : พระครูกิตติวราทร (ทองปั้น)

ปกหลัง

Timber by EMSIEN-3 LTD