วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

Vol.7 No.1  (January –  June 2018)

หน้าปกวารสาร

คลิกอ่านบทความ

 

หน้าปกวารสาร คลิกอ่านบทความฉบับเต็ม

ปกหน้า

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Application of School Administrator’s Good Governance-Based Administration under Roi Et Provincial Administrative Organization)

PDF

หน้า 1-11

ชื่อผู้แต่ง : มนธกานต์ สุดาเดช, ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์, ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี

 

การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

(A Study on Students’ Desirable traits at Chiang Khwan Network Schools under Roi Et Elementary Education Service Area Office)

PDF

หน้า 12-23

ชื่อผู้แต่ง : จิตรัตนาภรณ์ เวียงพล, พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร., ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง

 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ด

(A Study on Relationship Between School and Communities at Buddhism’s Charitable Schools in Roi Et Province)

PDF

หน้า 24-34

ชื่อผู้แต่ง : นพภัสสร เลิศยศอนันต์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง, ดร.กุศล ศรีสารคาม

 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Personnel’s Opinions on Administration of Roi Et Provincial Administration Organization’s Information Technology)

PDF

หน้า 35-46

 

ชื่อผู้แต่ง : มยุรี หงษ์อุดร, ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Satisfaction With Public Service Rendered at Tambon Chaturaphak Phiman Municipality in Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 47-59

ชื่อผู้แต่ง : จารุวรรณ ละอองเอก, ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Police Officers’ motives for their duty performance under chiang khwan police station, chiang khwan District, Roi Et)

PDF

หน้า 60-71

ชื่อผู้แต่ง : ร้อยตำรวจเอก จารุพัฒน์ สร้างพล, รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Learning Management Participation of The Committee of Informal and Non-formal Education Centre in Phon Thong District of Roi Et Province)

PDF

หน้า 72-83

ชื่อผู้แต่ง : อรพรรณ พลเยี่ยม, ดร.จำนง กมลศิลป์, ดร.อุทัย กมลศิลป์

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Customers’ Satisfaction with Housing bank’ services rendered at its Roi Et Province branch)

PDF

หน้า 84-95

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐกานต์ เกิดสกุลแก้ว, รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Satisfaction with Military Registration Unit's Service in Muang Roi Et District, Roi Et province)

PDF

หน้า 96-106

ชื่อผู้แต่ง : พันตรีบุญมี ชนะรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ

 

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

(Personnel administration Based on The Principles of Good Governance by Administrators of The Personnel administration at roi et office of Informal and Life-Long education promotion)

PDF

หน้า 107-118

ชื่อผู้แต่ง : นฤมล พลชื่อ, ดร.จำนง กมลศิลป์, ดร.อุทัย กมลศิลป์

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

(Educational Personnel’s Satisfaction with Education Management of Schools in Wapipathum District under Service Area of Mahasarakam Provincial Administrative Organization)

PDF

หน้า 119-131

ชื่อผู้แต่ง : สุพิชญา ประมาคะมา, ดร.จำนง กมลศิลป์, ดร.อุทัย กมลศิลป์

การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Community Leaders’ Participation in Crime Protection and Suppression in Tambon Selaphum Municipality’s Authorized Area of Selaphum District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 132-142

ชื่อผู้แต่ง : ดาบตำรวจ พรเทพ บุญกัญญา, ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Satisfaction with The Infrastructure Developments Executed by The Tambon Nong Bua Sub-district Administrative Organization in At Samat District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 143-153

ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนูญ บุญชาโด, รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Taxpayers’ Satisfaction with Tax Collection Services of Tambon Khumuang Administrative Organization in Muang Suang District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 154-165

ชื่อผู้แต่ง : จารุวรรณ บุญชาโด, รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

(People’s Political Participation under the Good Governance Principle)

PDF

หน้า 166-175

ชื่อผู้แต่ง : สาธิต กฤตลักษณ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Participation in Drawing up Three-Year-Development Plans of Tambon Phanamyoi Administrative Organization in Nong Phok District,

Roi Et Province)

PDF

หน้า 176-186

ชื่อผู้แต่ง : เกียรติคุณ จุลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ, ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(School - Based Administration of Schools Attached to Roi Et Municipy, Roi Et Province)

PDF

หน้า 187-200

ชื่อผู้แต่ง : ภูมินทร์ วงศ์พรหม, ดร.กุศล ศรีสารคาม, ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(The Development of Learning Management Model with Multiple Intelligence-Based Theory to Mathayomsuksa 4 Students’ Skill of Reasoning under a Core Subject Group of Mathematics)

PDF

หน้า 201-214

ชื่อผู้แต่ง : ยุภาวรรณ์ ปริตวา

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(Learning activity development through cooperative learning, TAI technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply to decimal number”

for Pratomsuksa 5 students)

PDF

หน้า 215-230

ชื่อผู้แต่ง : ชนิสรา อริยะเดชช์

การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

(Adaptabilities and preparation of university students Northeast to enter ASEAN Community 2015)

PDF

หน้า 231-241

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ถวิล ลดาวัลย์, ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี, ปิยรัตน์ เที่ยงภักดิ์

               

บทความวิชาการ  

การศึกษาไทยในปัจจุบัน (Current Thai Studies)

PDF

หน้า 242-249

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ประหยัด พิมพา

ปกหลัง

Timber by EMSIEN-3 LTD