วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Vol.7 No.2  (July –  December 2018)

หน้าปกวารสาร

คลิกอ่านบทความ

หน้าปกวารสาร คลิก    อ่านบทความฉบับเต็ม

ปกหน้า

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

 

การบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Formal and Non-formal Education Centers’ Managements with Creative Learning In Muang District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร  ชมภูบุตร, ดร.จำนง  กมลศิลป์, ดร.อุทัย  กมลศิลป์

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

(Graduate Students’ Satisfaction with the Management of the Master Degree Course on Government at Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : ยุทธชัย  โสภาไฮ, ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์

 

การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนบ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

(Implementation of Projects for Developing Village and Community Potentiality of Ban Kwang in Tambon Kuang Kham Muang Yasothon District, Yasothon Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : เสถียร เกตุภูงา, ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์, รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์

 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

(Academic  Administration  with  Teachers’ Participation of  The  Schools  in  The  Education  Development Network  14  Under  The  Office  of  Primary Education  Service, Roi et  Area  2)

PDF

หน้า

ชื่อผู้แต่ง : สมยศ  แสงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก  ศิลปนิลมาลย์, ดร.กฤตยากร  ลดาวัลย์

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

(Village Committees' Opinions on Good Governance – based Administration by Muangna Municipality Donjan District, Kalasin Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : นิตยา ราชรี, ดร.ไพรัช พื้นชมภู

 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเมืองสาเกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

The Practice of The Student Caring System in The Saket City School Network under The Office of Primary Education Service, Roi Et Area 1)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : เกตุสุดา  แสนประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  เมยไธสง, ดร.กุศล  ศรีสารคาม

 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่ายเมืองสาเกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

(The Academic Administration of the Saket City School Network under the Office of Primary Education Service, Roi Et Area 1)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : นงคราญ   ดวงอนนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  เมยไธสง, ดร.กุศล  ศรีสารคาม

 

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาอำเภอโพนทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

(The Participatory Administration by The Administration Committee of The Schools In Phon Sai District under the Office of Primary Education Service, Roi Et Area 2)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : วิไรวรรณ  รสชา, พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก  ศิลปนิลมาลย์

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

(Relations between school administrators’ competency and their administrative efficiency at schools under Roi-et elementary education service area office 1)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : นิน โพธิ์ศรี, ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ, ดร.กุศล ศรีสารคาม

 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล   นาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Opinions on Operations of Social Welfares by Tambon Na Udom Administrative Organization in Phon Thong District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : พิกุล  พฤกกาเหลา, ดร.ไพรัช  พื้นชมภู

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Personnel’s Motives for Their Duty Performance at Tambon Na Udom Administrative Organization in Phon Thong District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : เสาวนิต  ศรีละคร, รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์

 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Opinions on Carrying out Tambon Chaturaphak Phiman Municipality’s Infrastructures in Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : พฤกษชาติ  เพ็งวิภาศ, ดร.ไพรัช  พื้นชมภู

 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Opinions on Carrying out Tambon Si Somdet Municipality’s Work in Si Somdet District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : พฤกษา  ชินเวช, ดร.ไพรัช พื้นชมภู

 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

(Residents’ Opinions on Operations of Social Welfares Managed by Tambon Khampia Administrative Organization in Phochai District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : อริยา  นาสมพืช, ดร.ไพรัช  พื้นชมภู

 

การบริหารจัดการการจัดการศึกษาอาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Management of Vocation Education by Informal and Non-formal Education Centre in Mung District of Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : ปกรณ์  คามวัลย์, ดร.จำนง  กมลศิลป์, ดร.อุทัย  กมลศิลป์

 

การบริหารจัดการห้องสมุดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Roi Et Hospital Library Management in Muang Roi Et District, Roi Et Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : หนูเย็น สนิทนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์, พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร.

 

ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายที่ 7 หัวช้างเผือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

(Teaching - Assingned Teachers’ Satisfaction with Educational Supervision Inside School of 7th Hua Chang Phuak Network Center under Roi Et Elementary Education

Service Area Office 2)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : พรพรรณ  ศรีราตรี, ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง, รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง

 

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

(Developments of a Model to Provide Experience Arrangements to 2nd Kindergarteners with the Constructivist Approach by Utilizing Creative Activities of Arts to Foster Their Cognitive Competence in Problem-Solving)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : วลัย  มุริกานนท์

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(The model  development  on learning  management  based  on  constructivism  and Tri Sik Kha principles  to enhance analytical thinking skill, mathematics  strands entitle  dividing for Pratomsuksa 4 student)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : ชนิสรา อริยะเดชช์

 

การบริการของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

(Police Services in Nong Ruea Local Police Station, Nong Ruea District, Khon Kaen Province)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ, ปรเมษฐ์ ปานิคม, ด.ต.สุรัตน์ การศรี

 

ตัวแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสนามกีฬา สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

(Stadiums Safety Management Model for Thai Premier League)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : นรศักดิ์ เหมนิธิ

 

การวิเคราะห์หนังสือเรียน My world 3 และการนำไปใช้สอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(To Analyze an English Textbook, My world 3 and Using in Matthayomsuksa 6 Classroom Application)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : อัจฉรา ไชยราช

 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(The Development Approach of Mahamakut Buddhist University’s curricula concerning the training of morality and ethics for children and youths)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์

 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(The Use of Task-Based Learning to Develop English Writing Ability of the First-Year Students at Kalasin University)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์  ศรทัตต์

 

บทความวิชาการ 

บทบาทสำคัญของสถาบันสังคมในการขัดเกลาทางการเมืองแก่ประชาชนไทย

(The Role of Institutions in Political Socialization to Thai People)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : พิเชฐ  ศรีหล้า

 

การส่งเสริมสิทธิสตรีด้วยการศึกษาบทบาทสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

(Education Oriented Promotion of Women’s Rights : An outstanding rule of Mahamakut Buddhist University)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : จิราภรณ์  ผันสว่าง

 

บทบาทของครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(Role of English Teacher for Communication)

PDF

หน้า 

ชื่อผู้แต่ง : พระประกาสิต สัตนาโค, วศยา เอกวิลัย

 

ปกหลัง

 

 

Timber by EMSIEN-3 LTD